beta version

Examen de specialitate – sesiunea toamna 2013

02/09/2013
Ministerul Sanatatii organizeaza la data de 16 octombrie 2013 sesiune de examen pentru obtinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist si farmacist specialist.

La acest examen se pot prezenta:
1. Medicii, medicii dentisti si farmacistii rezidenti, inclusiv cadrele didactice si de cercetare  stiintifica medicala, confirmate in rezidentiat, care la data de 31 decembrie 2013 incheie stagiul de pregatire (inclusiv audierea cursurilor-conferinta), conform curriculelor aprobate pentru fiecare specialitate;
2. Medicii, medicii dentisti si farmacistii rezidenti, inclusiv cadrele didactice si de cercetare stiintifica medicala, confirmate in rezidentiat, care au incheiat stagiul de pregatire si nu au sustinut acest examen sau nu l-au promovat in sesiunile anterioare. Prezentarea la examen se face cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in termen de maximum 5 ani de la data incheierii programului de pregatire.
3. Medicii, medicii dentisti si farmacistii specialisti sau primari care au efectuat cu aprobarea Ministerului Sanatatii pregatire in vederea obtinerii celei de-a doua specialitati si care, la data de 31 decembrie 2013, incheie stagiul de pregatire in noua specialitate;
4. Medicii, medicii dentisti si farmacistii, care au efectuat specializare prin Ministerul Educatiei Nationale si care finalizeaza pregatirea pana la data de 31 decembrie 2013*);
La acest examen se mai pot prezenta in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, cu modificarile si completarile ulterioare,prezentand recomandarea coordonatorului de rezidentiat si rezidentii precum și medicii aflați la pregatire in cea de a doua specialitate in regim cu taxa, care incheie stagiul de pregatire in perioada cuprinsa intre data de 1 ianuarie 2014 si pana la 16 aprilie 2014, inclusiv.
Pentru aceasta categorie de candidati, confirmarea ca medic/medic dentist/farmacist specialist, se va face cu data de intai a lunii urmatoare finalizarii stagiului de pregatire, pe baza  adeverintei eliberata de unitatea angajatoare pentru rezidenti, respectiv de coordonatorul de stagiu pentru cei aflati la pregatire in cea de a doua specialitate in regim cu taxa, din care sa rezulte efectuarea integrala a pregatirii de specialitate.
Examenele se vor desfasura in centre universitare medicale care asigura pregatirea pentru toate modulele teoretice si baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice si terapeutice din curriculumul de pregatire, cu exceptia specialitatii medicina de urgenta pentru care examenul se va desfasura numai in centrele universitare Bucuresti si Targu Mures.
Pentru sustinerea examenului de specialist rezidentii pot opta numai pentru unul din centrele universitare in care au efectuat pregatirea.
Tematicile dupa care se vor desfasura examenele din aceasta sesiune au fost publicate in “Viata Medicala” incepand cu nr. 10/9 martie 2001, cu exceptia specialitatilor:
Alergologie si imunologie clinica aprobata in luna martie 2012, Anatomie patologica-aprobata in anul 2011, Chirurgie orala si maxilo-faciala si chirurgie dento-alveolara –revizuite si publicate in “Viata Medicala” in iulie 2009, Endocrinologie publicata in „Viata Medicala” nr.4/25 ian.2002, Expertiza medicala a capacitatii de munca
aprobata in anul 2009, Farmacie clinica si Laborator farmaceutic, revizuite si publicate in „Viata Medicala” nr.31/31.07.2009, Ortopedie pediatrica revizuita si publicata in „Viata Medicala” nr.21/27 mai 2005, Otorinolaringologie-publicata in anul 1993, Radiologie si imagistica medicala – revizuita si publicata in “Viata Medicala” nr. 45/7 nov.2003.
Pentru specialitațile: Endodontie, Paradontologie si Protetica dentara tematicile au fost aprobate in anul 2012.
Tematicile tuturor specialitatilor sunt postate pe Site-ul www.ms.ro

DESFASURAREA EXAMENULUI:

Pentru toate specialitatile cu exceptia specialitatilor ATI si Medicina de urgenta:
Examenul de specialist are urmatoarele probe:
a) Proba scrisa, cu 10 subiecte formulate din tematica fiecarei specialitati, cu durata de trei ore;
b) Una sau doua probe clinice si proba practica, conform probelor prevazute de tematicile fiecarei specialitati.
Candidatul va fi confirmat specialist daca promoveaza cu minim nota 7,00 fiecare proba a examenului.

INSCRIERI

Medicii, medicii dentisti si farmacistii rezidenti din reteaua de asistenta medicala, vor depune dosarele de inscriere la directiile de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv la ministerele cu retea sanitara proprie, in perioada cuprinsa intre 2-17 septembrie 2013, inclusiv.
Cadrele didactice si de cercetare stiintifica medicala, precum si specialistii aflati la a doua specialitate in regim cu taxa, vor depune dosarele de inscriere tot in perioada cuprinsa intre 2-17 septembrie 2013, la sediul Ministerului Sanatatii din str. George Vraca, nr.9, sector 1, Bucuresti.
Pentru specialitatea Anestezie si terapie intensiva dosarele de inscriere se depun la Ministerul Sanatatii sediul din str.George Vraca, nr. 9, Bucuresti in perioada 28 august – 10 septembrie 2013, inclusiv.
Medicii, medicii dentisti si farmacistii, care au efectuat specializare prin Ministerul Educatiei Nationale vor depune dosarele de inscriere tot in perioada 2-17 septembrie 2013 inclusiv, la sediul Ministerului Sanatatii din str.Cristian Popisteanu, nr.1-3 , sector 1, Bucuresti.

Candidatii vor fi inscrisi in tabele cu numele si prenumele corect conform actului de identitate in termen de valabilitate, utilizand caracterele diacritice: A,I,A,S,T. Intreaga responsabilitate a completarii corecte a datelor din tabel revine directiilor de sanatate publica, respectiv ministerelor cu retea sanitara proprie.

ARONDAREA CANDIDATILOR SI LISTELE NOMINALE

Pentru toate specialitatile cu exceptia ATI
Arondarea  numerica a candidatilor pe centre universitare medicale si pe specialitati, va fi comunicata prin publicare pe site-ul www.ms.ro, la rubrica informare/noutati /concursuri, la data de 30 septembrie 2013.
Listele cu candidatii admisi pe centre universitare si specialitati, precum si presedintii comisiilor de examen, data si locul de prezentare pentru sustinerea examenului, se vor afisa pe site-ul www.ms.ro, la rubrica informare/noutati/concursuri, la data de 14 octombrie 2013.

Dosarul de inscriere va cuprinde:

 • cerere de inscriere in care se vor mentiona: specialitatea, centrele universitare in care s-a efectuat pregatirea si centrul universitar in care se doreste sa se sustina examenul, DSPJ unde doreste sa se transmita certificatul si un telefon de contact;
 • copia xerox  a buletinul ui de identitate/cartii de identitate;
 • copia xerox a diplomei de medic, medic dentist sau farmacist (licenta);
 • copii xerox ale documentelor care atesta schimbarea numelui (certificat de  casatorie, divort etc.), daca este cazul:
 • xerocopia carnetului de rezident din care sa reiasa absolvirea cu note a tuturor  colocviilor in urma stagiilor obligatorii efectuate;
 • xerocopii ale stagiilor de pregatire cu calificativ, pentru medicii aflati la cea de a doua specialitate in regim cu taxa, care nu au carnet de rezident;
 • adeverinta eliberata de unitatea sanitara in care este incadrat rezidentul, din care sa reiasa tipul contractului individual de munca (pe perioada determinata sau nedeterminata), numarul Ordinului de confirmare in rezidentiat, vechimea ca medic rezident si data incheierii pregatirii.
 • Pentru medicii aflati la cea de a doua specialitate in regim cu taxa, adeverinta de finalizare a pregatirii in specialitate va fi eliberata de coordonatorul in specialitate.
 • Recomandarea coordonatorului de rezidentiat -obligatorie pentru cei care incheie pregatirea in perioada 1 ianuarie -16 aprilie 2014.
 • medicii, medicii dentisti si farmacistii rezidenti care au efectuat diferite perioade de stagii in strainatate, in specialitatea in care au fost confirmati, vor anexa si aprobarea Ministerului Sanatatii de recunoastere a acestor stagii**)
 • chitanta de plata a taxei de 300 de lei, achitata prin mandat postal in contul IBAN nr.RO85TREZ7005003XXX000092, CUI – 4266456, DTMB (Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti) beneficiar Ministerul Sanatatii, adresa: str. Cristian Popisteanu Nr 1-3, sector 1, Bucuresti, cod: 010024. La locul pentru corespondenta se va mentiona „Taxa examen specialist”.
 • xerocopii ce atesta achitarea sumelor aferente pregatirii pentru medicii aflati la cea de a doua specialitate in regim cu taxa;

Rezidentii care din motive obiective, dupa sustinerea examenului de specialist, intrerup pregatirea, au obligatia de a informa in scris Ministerul Sanatatii, asupra situatiei survenite, in vederea confirmarii ca specialist dupa completarea pregatirii.
Rezidentilor care nu se prezinta la examen (cu exceptia celor care au aprobarea Ministerului Sanatatii de prelungire a stagiului de rezidentiat) sau nu promoveaza examenul de specialist, le inceteaza stagiul de pregatire in rezidentiat la finalizarea pregatirii.
*) Cetatenii straini vor prezenta aprobarea MEN privind inscrierea la stagiul de specializare, documente privind specializarea efectuata, copie legalizata a diplomei de licenta si dupa caz documente privind schimbarea numelui ( daca este cazul-certificat casatorie, divort, etc.)
**) In cazul in care nu exista aceasta aprobare, dosarele vor fi depuse la Ministerul Sanatatii (Str.Cristian Popisteanu,nr.1-3, sector 1, Bucuresti) pana la data de 17 septembrie 2013 inclusiv (pentru specialitatea ATI pana la data de 10 septembrie 2013, inclusiv) si vor fi insotite de copiile documentelor originale si de traducerea legalizata in limba romana, din care sa reiasa stagiile de pregatire efectuate in strainatate, precum si de avizul comisiei de specialitate a Ministerului Sanatatii privind recunoasterea acestor stagii.
In lipsa acestui aviz candidatii  vor prezenta si un set suplimentar de acte doveditoare in copie xerox (document orginal+traducerea legalizata in limba romana).

Ne intereseaza parerea ta

denta 2014