beta version

Examen primariat 2013

28/04/2013
Ministerul Sanatatii organizeaza la data de 12 iunie 2013, examen pentru obtinerea gradului de primar pentru medicii, medicii dentisti si farmacisti.

Candidatii la examen pot fi medicii, medicii dentisti si farmacistii cu o vechime de minim 5 ani ca specialisti in  specialitatea pentru care doresc sa obtina gradul profesional, efectuata pana la data de 31 decembrie 2013.

Examenul se va desfasura in centrele universitare medicale care pot asigura conditiile de organizare si desfasurare a tuturor probelor prevazute in tematicile specialitatilor solicitate, precum si componenta comisiilor de examinare pentru specialitatile respective .
Candidatii vor depune dosarele de inscriere pentru examen la directiile de sanatate publica din centrele universitare: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Constanta, Iasi, Oradea, Sibiu, Timisoara, Targu Mures, Arad, Brasov si Galati, respectiv la directiile medicale ale ministerelor cu retea sanitara proprie, pana la data de 17 mai 2013, inclusiv.
Cadrele didactice si de cercetare stiintifica medicala vor depune dosarele de examen in aceeasi perioada, la sediul Ministerului Sanatatii din str. George Vraca nr. 9 sector 1, Bucuresti.
Directiile de sanatate publica, respectiv directiile ministerelor cu retea sanitara proprie vor completa on-line la adresa: http://examene.meddb.ro, listele nominale cu candidatii inscrisi, pana la data de 21 mai 2013, ora 12,00.
Tabelele originale ale candidatilor inscrisi pe specialitati, insotite de adresa cu semnaturi, vor fi transmise prin serviciu postal Ministerului Sanatatii, str. George Vraca nr. 9 sector 1, Bucuresti, pana la data de 24 mai 2013.

Dosarul de inscriere va cuprinde:
• cererea de inscriere care va contine datele personale de identificare, specialitatea, central universitar pentru care se opteaza si un numar de telefon de contact;
• copia xerox a diplomei de licenta, medic, medic dentist sau farmacist;
• copia xerox a certificatului de medic/medic dentist/farmacist specialist;
• adeverinta eliberata de unitatea in care este incadrat medicul, medicul dentist, respective farmacistul, din care sa reiasa specialitatea in care acesta este confirmat si data de la care este incadrat ca specialist; numarul Ordinului MS de confirmare in specialitate, precum si vechimea ca specialist la data eliberarii adeverintei;
• medicii si medicii dentisti care isi desfasoara activitatea in cabinete medicale individuale vor prezenta:
- declaratia notariala pe proprie raspundere, privind desfasurarea activitatii cu titlul de specialist, de cel putin 5 ani pana la data de 31 decembrie 2013, sau dupa caz, copia legalizata a cartii de munca cu inscrisurile la zi;
- copia certificatului de inregistrare al cabinetului respectiv;
- copia certificatului de medic/medic dentist/farmacist specialist ;
• farmacistii care lucreaza in farmacii cu circuit deschis vor prezenta, dupa caz:
- adeverinta eliberata de societatea comerciala farmaceutica, sau declaratia notariala pe proprie raspundere, privind activitatea de cel putin 5 ani ca specialisti pana la data de 31 decembrie 2012, insotita de copia legalizata a cartii de munca cu inscrisurile la zi;
- copia certificatului de farmacist specialist;
• cadrele didactice incadrate la catedre fara corespondent in nomenclatorul de specialitati, vor anexa pe langa adeverinta de angajat al institutiei de invatamant superior medical si adeverinta din care sa reiasa ca desfasoara activitate integrata/cumul de functii, ca medici specialisti de minim 5 ani in specialitatea in care vor sustine examenul de primar, pana la data de 31 decembrie 2013;
• copie xerox act identitate CI/BI;
• copii xerox ale documentelor care atesta schimbarea numelui (certificat de casatorie /decizie divort.) daca este cazul;
• copia xerox a certificatului de membru al colegiului profesional, cu viza pentru anul in curs;
• chitanta de plata a taxei de 550 lei achitata prin mandat postal in contul IBAN nr.RO85TREZ7005003XXX000092, CUI-4266456, DTMB ( Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti) beneficiar Ministerul Sanatatii, adresa: str. Cristian Popisteanu Nr. 1-3, sector 1, Bucuresti, cod: 010024.
La locul pentru corespondenta se va mentiona “Taxa examen primariat.”
Arondarea candidatilor pe specialitati si centre universitare va fi afisata la data de 27 mai 2013 pe site-ul www.ms.ro, la rubrica informare-concursuri si examene.
Listele nominale ale candidatilor admisi, presedintii comisiilor, data, locul si ora de prezentare la examen se vor afisa la data de 10 iunie 2013 pe site-ul www.ms.ro, la rubric informare -concursuri si examene.
Examenul va consta din una /doua/ trei probe clinice si proba practica conform tematicilor specialitatii respective.

Tematicile de examen sunt cele publicate in Viata Medicala numerele 2 – 7 din anul 2001, cu exceptia specialitatilor:
1. anatomie patologica – publicata in Viata Medicala in anul 2011;
2. chirurgie OMF si chirurgie dento-alveolara -publicate in Viata Medicala nr.31/31.07.2009;
3. endocrinologie –publicata in Viata Medicala nr.5/30 ian.2009.
4. expertiza medicala a capacitatii de munca- publicata in Viata Medicala nr.30/24.07.2009;
5. farmacie clinica si laborator farmaceutic, inclusiv completarea din anul 2010;
6. farmacologie clinica – aprobata in anul 2008 ;
7. medicina de familie – publicata in Viata Medicala din 4 aprilie 2000;
8. medicina de urgenta – publicata in Viata Medicala nr. 15/2001;
9. O.R.L. -tematica ramane valabila cea publicata in anul 1981.
Pentru specialitatea medicina legala nu se sustine proba scrisa.

Tematicile sunt afisate pe site-ul www.ms.ro.

Fiecare proba in parte este eliminatorie daca nu se obtine minim nota 8,00.
Media minima de promovare si confirmare in gradul profesional de medic/medic dentist/farmacist primar este 8,00.
Candidatii care nu obtin aceasta medie vor fi declarati nepromovati.

Ne intereseaza parerea ta

denta 2014